Etyka biznesu

Oferowanie lepszych produktów po konkurencyjnych cenach to wymóg dzisiejszego środowiska biznesu. Wiąże się z tym również potrzeba działania w sposób etyczny i odpowiedzialny. Nieskazitelność i postępowanie zgodne z prawem i przepisami regulującymi naszą globalną działalność gospodarczą są dla nas bardzo istotne:

Czujemy odpowiedzialność w stosunku do

Siebie
Naszych pracowników
Naszych klientów
Naszych partnerów biznesowych
Lokalnych społeczności

Takiej samej odpowiedzialności Stedman oczekuje od swoich dostawców. Stedman wierzy we współpracę z dostawcami, producentami, kontrahentami, partnerami we wspólnych przedsięwzięciach, przedstawicielami, dystrybutorami i konsultantami, którzy trzymają się zasad etyki biznesowej.


Siebie

Chcemy być dumni z naszej pracy i trybu naszego życia. Nieskazitelność (niezłomne przywiązanie do zasad) stanowi fundament naszego bytu jako firmy. Oczekuje się, że każdy pracownik Stedman będzie ją przejawiał. Nieskazitelność w biznesie trudno zdefiniować, ale wszyscy ją łatwo rozpoznają. Termin ten obejmuje między innymi uczciwość i przestrzeganie prawa. Oznacza traktowanie współpracowników życzliwie i po ludzku. Wiąże się też z ponoszeniem odpowiedzialności za postępowanie i konsekwencje swoich działań.


Naszych pracowników

Nasz sukces jako firmy i jako jednostki zależy od jedynego w swoim rodzaju wkładu wszystkich ludzi, z którymi pracujemy. Oczekujemy od siebie nawzajem uczciwości, szacunku i bezstronności. Prawo i prawa człowieka: Stedman przestrzega przepisów prawa pracy każdego kraju, w którym prowadzi działalność i respektuje fundamentalne prawa przysługujące każdemu człowiekowi.

  • Nie zatrudniamy dzieci i nie korzystamy z pracy przymusowej, jak katorżnicza praca w więzieniach lub praca niewolnicza..
  • Nie tolerujemy stosowania kar fizycznych lub fizycznego znęcania się.
  • Szanujemy prawo każdego pracownika w zakresie swobodnego zrzeszania się.
  • Respektujemy również należne prawa naszych pracowników do wyboru (lub zaniechania takiego wyboru) przedstawicielstwa do negocjowania układu zbiorowego pracy.

Stedman entuzjastycznie popiera przepisy prawne zakazujące dyskryminacji na podstawie rasy, koloru skóry, płci, narodowości, wieku, religii, niepełnosprawności, statusu weterana, stanu cywilnego, orientacji seksualnej lub innego prawnie chronionego stanu.

Bezstronność

Stedman przywiązuje wielką wagę do kwestii wynagradzania i okazywania bezstronności w stosunku do swoich pracowników. Wszyscy kandydaci i pracownicy zostają oceniani na podstawie swoich kwalifikacji, wykazanych umiejętności i osiągnięć.

Różnorodność

Wierzymy, że należy doceniać różnice. Każdy pracownik zasługuje, aby pracować i rozwijać się w środowisku wolnym od dyskryminacji i szykanowania, a jednocześnie sprzyjającym elastyczności pracy/życia.

Szykanowanie

Pracownicy Stedman'a mają prawo do pracy w środowisku wolnym od zastraszania, szykanowania i znieważania.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Stedman zobowiązuje się zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.


Naszych klientów

Klienci na całym świecie kupują nasze produkty ponieważ cieszą się ich zaufaniem. Są przekonani o ich jakości, wartości i wiedzą, że mogą liczyć na nasze wsparcie w razie problemów. Stedman pragnie utrzymać to zaufanie.

Bezpieczeństwo produktu

Do podstawowych obowiązków Stedman zalicza utrzymanie zaufania klientów do bezpieczeństwa naszych produktów. Przejawia się to w monitorowaniu jakości łańcucha dostaw, dzięki czemu gwarantujemy, że produkty spełniają wszystkie państwowe jak również nasze wewnętrzne normy bezpieczeństwa i jakości.

Jakość i wartość

Oferując produkty wysokiej jakości w połączeniu z dobrą wartością, Stedman tworzy znakomite marki. Produkt opuszczający magazyn lub zakład produkcyjny jako produkt pierwszej klasy musi naprawdę zasługiwać na takie miano.


Naszych partnerów biznesowych

Silne relacje z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, pomagają nam zaspakajać popyt na wartościowe produkty wysokiej jakości. Stedman wierzy we współpracę z dostawcami, producentami, kontrahentami, partnerami we wspólnych przedsięwzięciach, przedstawicielami, dystrybutorami i konsultantami, którzy trzymają się zasad etyki biznesowej.


Lokalnych społeczności

Pilnie wyszukujemy możliwości wspierania lokalnych społeczności, w których prowadzimy naszą działalność oraz możliwości poprawy środowiska naturalnego, od którego zależy nasze życie.

Prawo

Bycie odpowiedzialnym obywatelem polega przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów prawnych krajów i społeczności, w których Stedman prowadzi działalność.

Zaangażowanie w życie lokalnej społeczności

Firma Stedman jest dumna ze swego wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny lokalnych społeczności, w których prowadzi działalność.

Środowisko

Stedman zobowiązuje się chronić środowisko naturalne na całym świecie stosując solidne zasady zarządzania ochroną środowiska. Stedman pragnie bezustannie doskonalić działalność w zakresie wpływu na środowisko przez ochronę bogactw naturalnych, ograniczanie odpadów, oszczędność wody, poprawę sprawności energetycznej, czy efektywne wykorzystywanie surowców.

Polityczne zaangażowanie poszczególnych jednostek

Stedman szanuje prawo każdego pracownika do wyboru orientacji politycznej i zaangażowania w życie polityczne.

The default language of your browser is "English". Would you like to switch to this language? (en)